Tuesday, September 23, 2008

Salam ,
in kar mikhastam tamum shodasho bezaram vali yea secance az avalesh nist , hanuz yea seri moshkelat dare , ke tu finalesh halesh mikonim ,
omid varam khoshetun biad


No comments: